Evini böyle yaptır, 10 bin lira al

Evini böyle yaptır, 10 bin lira al


Evini yıktırıp yöresel tarzda yaptıranlara 10 bin lira teşvik parası verilecek.

Yö­re­sel mi­ma­ri­ye teş­vik uy­gu­la­ma­sı şe­hir­ler­de de dev­re­ye gir­di. Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı evi­ni yık­tı­rıp, yö­re­sel tarz­da ye­ni­den yap­tı­ran­la­ra 10 bin li­ra teş­vik ve­re­cek. Bugün'den Emine Açar'ın haberine göre; Böl­ge­nin yö­re­sel mi­ma­ri­siy­le il­gi­li bil­gi­ler her il­de ba­kan­lık mer­kez­le­rin­den öğ­re­ni­le­bi­le­cek.

Ba­kan­lık, ön­ce­lik­le her böl­ge­nin geç­miş­ten ge­len kül­tü­rü ve ik­li­mi­ne uy­gun ko­nut tip­le­ri­ni be­lir­le­ye­cek. Da­ha son­ra böl­ge­le­re özel be­lir­le­nen pro­je­leri va­tan­daş­la­ra su­na­cak.

Ya­şam ko­şul­la­rı dik­ka­te alı­na­cak

Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar kır­sal alan­lar­da­ki ka­çak, de­ne­tim­siz ya­pı­laş­ma ve mo­dern mal­ze­me­le­rin bi­linç­siz kul­la­nı­mı ne­de­niy­le Tür­ki­ye­'nin her ilin­de fark­lı zen­gin­lik­ler ba­rın­dı­ran kır­sal ya­pı­la­rın teh­li­ke al­tın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Yö­re­sel mi­ma­ri zen­gin­lik­le­rin ön pla­na çık­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı hız­lan­dır­dık­la­rı­nı ak­ta­ran Ba­kan Bay­rak­tar, "P­ro­je­ler­de, yö­re hal­kı­nın ih­ti­yaç­la­rı, ya­şam ko­şul­la­rı, alış­kan­lık­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak, yö­re­sel ya­pım ge­le­ne­ği­ne uy­gun da­ha gü­ven­li, sağ­lık­lı ya­pı­lar oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şı­la­ca­k" de­di.

Riskli binalar da başvurabilir

Dö­nü­şüm kap­sa­mın­da bu­gü­ne ka­dar 44 bin 344 bi­na risk­li ilan edil­di. Kent­sel dö­nü­şüm ya­sa­sı kap­sa­mın­da Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la ilan edi­len alan­lar­da bu­lu­nan 357 bin ba­ğım­sız bi­rim de teş­vik­ten fay­da­la­na­bi­le­cek.

Her böl­ge­de en az 12 tip ev

Köy­ler­de yö­re­sel mi­ma­riy­le ev ya­pan­lar, ay­nı teş­vik­ten ya­rar­la­na­bi­le­cek. Ka­ra­de­ni­z'­de ko­nuy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı bi­ti­ren ba­kan­lık, di­ğer böl­ge­ler­de­ki ça­lış­ma­la­rı­na da de­vam edi­yor. Her böl­ge için en az 12 tip pro­je ha­zır­la­na­cak.Va­tan­daş­lar, bu pro­je­ler­den is­te­di­ği­ni se­çe­bi­le­cek. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 7 böl­ge­nin yö­re­sel mi­ma­ri­si ha­zır­la­na­cak.

Marka şehirler için strateji şart

Yö­re­sel mi­ma­ri­nin öne­mi­ne dik­kat çe­ken Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, dün­ya­da ar­tık böl­ge­sel ve yö­re­sel ge­liş­me­nin üze­rin­de du­rul­du­ğu­nu söy­le­di. Bay­rak­tar, kı­sıt­lı kay­nak­la­rı et­kin kul­la­nan, doğ­ru stra­te­ji­ler üre­ten şe­hir­le­rin mar­ka ol­ma yo­lun­da iler­le­ye­bi­le­ce­ği­ni ak­tar­dı.

Hü­kü­met ola­rak ül­ke ça­pın­da plan­lı şe­hir­leş­me için po­li­ti­ka­lar ge­liş­tir­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ba­kan Bay­rak­tar, "Ge­rek­li dü­zen­le­me­le­ri yap­tık. Ras­yo­nel şe­hir­ci­lik po­li­ti­ka­sı­nı ül­ke­mi­zin her kö­şe­sin­de uy­gu­la­ya­ca­ğı­z" de­di.

TOKİ de yöresel evler yapılıyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 65 projede 25 bin 836 konutun yöresel mimariye uygun planlandığını açıklamıştı. TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel geleneksel Türk mimarisinin ve kültürünün korunması, yöresel mimarinin geliştirilmesi için inşa ettikleri binaların cephelerinde yeni tasarımlar yapıldığını aktardı.

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

  • UYARI: T.C. kanunlarına uymayan, konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, inançlara saldıran, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Lübnan Dışişleri Bakanı Bassil Türkiye'ye gelecek
Türkiye
Yüz nakli yapılan Recep Sert tutuklandı
Dünya
Nijerya’da bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

Hava Durumu

Detaylı Hava Raporu