"Kılıçları daima Müslümanların sinesine, bağrına yönelikti"

"Kılıçları daima Müslümanların sinesine, bağrına yönelikti"


Avrupa İslâm Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmakta olan Dr. Muhammed Şerafeddin Kalay, geçmişten günümüze tartışılmaya devam eden mezhepsel konularda çok çarpıcı gerçeklere değindi.

İşte Dr. Muhammed Şerafeddin Kalay'ın yazısı:

Hadis ilminde gıpta edilecek bir seviyesi olan ve Rabbimizin uzun ömür bahşettiği Bekir Haki Efendinin yanında bir tarih öğretmeni Osmanlıya dil uzatmıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse söylenilen söz çok da ağır değildi. Ancak Bekir Haki Efendi’den ileri yaşına rağmen kükremiş; “-Sen benim atama nasıl dil uzatırsın? Nasıl böyle bir cüret gösterirsin?” demişti.

Bunu takip eden sözleri ise hakikaten ibretliydi:

“ - Onlar benim hidayet vesilem!..”

Sonra da özür dilenerek zor sakinleştirilmişti.

Bekir Hak Efendi Dağıstanlıydı. İslâmiyeti onlara Osmanlı taşımıştı. “ -Onlar benim hidayet vesilem,” deyişinin sebebi buydu. Kükreyiş ve bu ifadesi her iman ve insaf sahibinin üzerinde durması gereken bir vakıaydı.

Her mü’min olan İranlının da Hz Ömer için; “O bizim hidayet vesilemizdir,” demesi ve kalbinde onun için ayrı bir yer olması gerekirdi. Çünkü daha yüzlerce beldeye İslâmı taşıyan o olduğu gibi Irak ve İran’a da İslam’ı taşıyan, bu beldeleri fetheden oydu.

Ancak Ayetullah olarak adlandırılan ve kendisine böyle bir ilmi rütbe verilen insandan duyduğumuz cümle “Biz Ömer’den nasıl nefret etmeyelim. O bizim İmparatorluğumuzu yıktı.” Nefret ettiği Hz Ömer, yandığı Mecusi devletti…

Ne yazık ki bu anlayışın yolcuları hiç de az değildir, ırk bataklığı hala birçok insanı içine çekmeye devam ediyor.

Bana ulaştıran bir yazıda da kendisine başka hedef bulamayan, saldırı hedefi olarak kendisine Ehl-i Sünnnet’i, özellikle de Hz Ömer’i seçen birinin ibret ve tefekkür, muhasebe duygularını nefret ve hırsına kurban etmeden Sadr’ı destekleyenlerden biri olan Iraklı Sadık Hamîdî’nin Arapça kaleme aldığı, tercüme ederek sunacağım şu makalesini okuyup değerlendirmesini istiyorum. Makalenin başlığı ve devamı:

“Biz utanmayan Bir Milletiz”

“Asla unutulmaması gereken tarihî hakikatler vardır…!!!:

Şam’ı (Sûriye, Ürdün, Lübnan Topraklarını), Irak’ı ve Pers Topraklarını kim fethetti?

- Ömer İbn Hattab(ra) (Sünnî)

Hind, Sind ve Maveraünnehr diyarlarını kim fethetti?

- Muhammed İbn Kasım (Sünnî)

Kuzey Afrikayı kim fethetti? 

- Kuteybe İbn Müslim el-Bahilî (Sünnî)

 Endülüsü kim fethetti?

- Tarık İbn Ziyad (Sünnî) ve Musa İbn Nusayr (Sünnî)

Kostantiniyye’yi (İstanbul’u) kim fethetti? 

- Fatih Sultan Muhammed (Sünnî)

Sicilya’yı kim fethetti? 

- Esed İbn Furat (Sünnî)

Endülüs medeniyetini kim kurdu ve kim ilim ve irfan merkezi haline getirdi?

- Endülüs Emevî Hükümdarları (Sünnî)

Hıttîn’de küffara karşı Müslümanların komutanı kimdi?

- Salahaddin el-Eyyûbî (Sünnî)

Ayn-ı Câlut’ta Müslümanları kim komuta etti ve Moğolları hezimete uğrattı?

- Seyfeddin Kutuz (Sünnî), Rükneddin Baybars (Sünnî)

Mağrip (Fas) topraklarında İspanya’nın kibir ve gururunu kim yere serdi?

- Abdülkerim el-Hattabî (Sünnî)

Libya’da, İtalya’yı hesaplarını baştan sona yeniden gözden geçirmeye kim icbar etti?

-  Ömerü’l-Muhtar (Sünnî)

Günümüze gelelim:

Rusları Çeçenistan’da kim dize getirdi ve Gorozni şehrini kim fethetti?

- Hattâb (Sünnî)

Nato’nun burnunu Afganistan’da kim yere sürttü?

- Sünnîler

Amerika’yı Irak’tan çıkmaya kim icbar etti?

- Sünnîler

Filistinde Yahudileri kim yatağında uyuyamaz hale getirdi?

- Ahmed Yasin (Sünnî)

Buna mukabil şiîler olarak bizler çocuklarımıza ne bırakıyoruz?

Hicaz’dan yola çıkardıktan sonra Hz Hüseyin’e kim ğadretti ve kim onu Kerbelâ’da yalnız bıraktı?

- Muhtar es-Sakafî (Şiî) 

Abbasi Halifesi Radî Billah’a ğadreden kimdi?

- Büveyhîler (Şiî)

Moğollara Bağdat’a girme imkânı sağlayan kimdi?

- İbn Alkamî (Şiî)

Hülagûn’un çirkin işlerini kim süsleyip püsleyip güzel göstermeye, kötülüklerini örtmeye çalışıyordu?

  - Nasîr et-Tûsî (Şiî)

Moğolların şam saldırısına kimler yardım etti?

- Şiîler

Müslümanlara karşı batılı kafirlerle kim anlaşma yaptı? 

- Fatımîler. (Şiî)

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’e ğadreden (kardeşler arasına kin ve nefret sokmaya çalışan) kimdi?

- El-Besasîrî. (Şiî) 

Beytü’l-Makdis’in (Kudüs’ün) işgali için Müslümalara karşı Haçlı ordusuna yardım edenler kimdi?

- Şiîler.

Hülagû’yu Şam’da karşılayan kimdi?

- Kemaleddin İbn Bedr et-Tiflisî (Şiî)

Hacerü’l-Esved’i çalan, Harem_i Şerif’te binlerce hacıyı katleden kimdi?

- Ebu Tahir el-Karmatî (Şiî)

Şam’a yaptığı saldırı sırasında Mehmet Ali Paşa’ya yardım edenler kimdi?

- Şiîler

Günümüze gelelim:

Yemen’de İslâmî faaliyetlerin yürütüldüğü merkezlere saldıranlar kimler?

- Husîler (Şiî)

Irak’ta Amerika’nın sürdürdüğü savaşı teşvik ve tebrik edenler kimlerdi?

- Sistânî ve Hakîm (Şiî)

 Afganistan’da haçlı ordusunu tebrik edenler kimlerdi?

- İran (Şiîler)

Şam topraklarında Suriye’yi hürriyetine kavuşturmaya çalışanlara karşı kim savaşıyor?

- İranlı, Iraklı, Afganlı ve diğer yerlerden gelen Şiîler.

 Teröristlere karşı savaşında biz Burma (Myanmar) Devletinin yanındayız, diyen kim?

- Necad (Şiî)

Sûriyede, tekfircilere karşı savaşma bahanesiyle kendi halkına varil bombaları atan kokuşmuş nizamın yanında yer alan, dinsiz ve imansız Rusya’nın Suriye’ye girişini destekleyen kim?

- Hameney (Şiî)

Tarih boyunca Şia’nın dili ve kalemi kendi vehimlerince kafirlere karşı, kalpleri ise onlarla birlikte oldu. Hakikatte dilleri de, kalemleri de, kılıçları da daima Müslümanların sinesine, bağrına yönelikti…

Hakiki manada fikir savaşı diye adlandırılması gereken de zaten budur. Bütün tarihî hakikatleri burada serd etmeye kalksak ciltler tutacağı açıktır…”  Sadık Hamidî, Alûsî

Ne olur bu yazıyı ibretle okuyunuz. Tarih boyun ne yaptığınıza, neyle uğraştığınıza iyi bakınız, yeniden gözden ve süzgeçten geçiriniz.

Şimdiye kadar Şia nereyi fethetti, nereye İslam’ı taşıdı? Hangi ufuklar ötesinde Ezan_ı Muhammed’inin okunmasını sağladı? Ehl-i Sünnet’in fethettiği diyarlardaki insanları şiîleştirmek için tarikat ehli kılığına girmiş, saz çalıp, def çalıp oynayan adamlarını koşturmaktan başka ne yaptı?

Ehl-i Sünnet ile uğraşmaktan, bu dinin ilk yolcuları, fedakârları, yılmayan, geri adım atmayanları, uğruna can ve mal verenleri, kendi beldelerini terk edip cepheden cepheye at koşturanları, İsm-i Celali başka diyarlara taşımak için çırpınanları karalamaktan başka ne yaptı?... Ehl-i Sünnet İslamı Afrika'ya, Endülüs’e, Avrupa’nın bağrına, Rusya topraklarına, Hind’e, Sind’e, Çin’e, Güney Asya’ya, Endonezya ile Pasifik’in derinliklerine taşıdı? Söyler misiniz, Şiiler nereye taşıdı? Ehl-i Sünnet ile uğraşmaktan, canı isteyince Ehl-i Sünneti yardıma çağırıp, canı istetince Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer küfür ehliyle dost olan, dışta İsrail ile dost görünüp içte işbirliği yapan onlar değil mi?

Söyler misiniz, sizin Ehl-i Sünnetle uğraşmaktan başka işiniz yok mu?     

Kendinizi bir muhasebeden geçirin. Feryadların ve gözyaşlarının fayda etmeyeceği gün gelip çatmadan, hüsran ve pişmanlık kalpleri dağlamadan kendinize gelin. Kendinize Müslümanlardan başka düşmanlar bulun. Hz Ömer’e saldırmak için doğru-yanlış her fırsatı, sıhhat derecesi ne olursa olsun, hangi kitapta bulunursa bulunsun, hangi niyetle söylenmiş olursa olsun onları alıp kötü yönde değerlendirmek, bire bin katmak, yetmiyorsa uydurmak, işinize gelmeyeni inkâr etmek yerine doğru bakmayı, doğru değerlendirmeyi öğrenin. Bu günlerin hesabının verileceğini unutmayın.

Bizim sizinle uğraşmaya vaktimiz yok. Vaktimizi daha hayırlı ve verimli yollarda kullanmak istiyoruz.

Eğer gönülden seviyorsanız Hz Ali’nin, Hasan’ın, Hüseyn’in, Zeynelabidin’in, Muhammed Bakır’ın, Cafer-i Sâdık’ların yolunun hakiki manada yolcusu olun. Bu güzel insanları da kendi kirli emelleriniz uğruna kirletmeye çalışmayın…

Ne olur, Müslümanlarla uğraşmak yerine hak yolda size ecir kazandıracak, uğruna ömür vereceğiniz, huzur-u İlahî’de alnınızı ağartacak gayretleriniz, emelleriniz, hayalleriniz, hedefleriniz hatta rüyalarınız olsun…

Allah’ın selamı feyzi ve bereketi hak yolda sebatla, şevk ve azimle yürüyenlerin üzerine olsun.

Dr. M. Şerafeddin Kalay

Haber Seyret/Özel Haber

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

  • UYARI: T.C. kanunlarına uymayan, konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, inançlara saldıran, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.

Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Gündem
Denizaltı projesinde sıra Muratreis'te
Türkiye
Yavuz Bingöl: AK Parti'ye oy verdim
Dünya
'720 bin Arakanlı çocuk kapana kısılmış durumda'

Hava Durumu

Detaylı Hava Raporu