12 Maddede "Ermeni Sorunu"

12 Maddede "Ermeni Sorunu"


"Ermeni Soykırımı" iddialarının yoğun olarak tartışıldığı son günlerde, konu hakkında detaylı çalışmaları bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Halil Ersin Avcı ile görüştük.

1- Ermeni kimliğive tarihte Türk-Ermeni ilişkileri hakkında...

Osmanlı vatandaşı olan Ermeniler, Osmanlılar tarafından çok güvenilen etnik bir gruptu. Ermeniler Osmanlı devlet yönetiminde üst kademelerde görev alabiliyorlardı. Ayrıca Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde zengin sınıfı oluşturmaktaydı. Ermenilerde “bağımsız bir Ermenistan” fikri doğuncaya kadar, Türklerle çok iyi geçiniyorlardı. Hatta Türkler özellikle sanat alanındaki başarılarından dolayı onları sever ve takdir ederlerdi.

2- 'Ermeni Sorunu' nedir ? İlk olarak nasıl ve nerede başlar?

Bu sorunu anlamak için anahtar kelime: İngilteredr.  İngilizler 16. yy.dan itibaren bilhassa Ortadoğu’da, İran’da ve daha sonra 17. yy. başlarında Hindistan’da Ermeni tüccarlarıyla karşılaşmışlardı. Ermeni tüccarların bölgedeki etkinliklerini farkedip, önemini kavrayan İngilizler ile İran ve Hindistan Ermenileri arasında 1688 gibi erken bir tarihte İngiliz-Ermeni ittifak anlaşması imzalandı. Bu ittifakın genel amacı Osmanlı Devleti’ni ekonomik olarak zayıflatma ve sonunda da yok etmeye dayanıyordu. Buradaki esas hedef “ticaret yolları güzergahı”nın Osmanlı Devleti’nden ziyade “İngiltere lehine” olmak üzere Basra körfezi ve Hindistan sahiline doğru çevrilmesi; sonrasında ise söz konusu bölgelerden sevk edilen malları Avrupa’ya “İngiliz ticaret gemileri”nin taşımasıydı.

Ermeni kartının ilk kez Türkiye'de değil, aslında Hindistan’da kullanıldığı ve burada istenen sonuç alınınca 19. yy'dan itibaren Türkiye'de de aynı oyunun oynandığı ortaya çıkmıştır. Böylece İngiliz ve Ermeni ittifakının İran'dan Japonya’ya kadar birlikte hareket ettikleri ve İngiliz İmparatorluğu’nun Ermeni Ticaret Ağı vesilesiyle zenginleşerek güçlendiğini görmüş oluyoruz.

3- Ermeni sorunu bir iç sorunken nasıl dış sorun haline gelmiştir?/ Dış sorun haline gelinmesi mi istenmiştir?( hangi devlet/devletler tarafından desteklenmiştir)

Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık varlığının son döneminde onu yıkmak isteyen dış güçlerin hedefi haline geldi. Bunun için de 19. yy’dan itibaren bütün dünyayı etkisi altına alan milliyetçilik akımını kullandılar. Rusya ve Avrupa ülkeleri bu amaçla kendilerine en yakın olan Ortodoks Hristiyan dinine sahip Ermeniler’i seçtiler. Ermeniler’i daha önce hiç kurulmamış bir “Ermenistan Hayali”yle kandırdılar.

4- 'Tehcir Kanunu' nedir? Neden ihtiyaç duyulmuştur?

Ermeni Tehciri” diye bir şey yoktur. “Tehcir”yani zorunlu göç uluslararası bir suçtur. Osmanlı Devleti’nin Ermenilerin de içinde bulunduğu bir kısım unsurlara yönelik yaptığı uygulamanın adı ise Sevk ve İskan’dır. 1906-1908 döneminde bugünü de şekillendiren uluslararası antlaşmalar akd edilmiştir. Yani insan hakları, savaş hukuku gibi birçok kanun bu dönemde dünya devletlerinin imzasına açılmıştır. Özellikle Cenevre ve Lahey Sözleşmeleri olarak bilinen bu uluslararası antlaşmalar o dönemde de bu dönemde de geçerlidir. Bu uluslararası sözleşmelere Osmanlı Devleti de imza koymuştur.

Osmanlı Hükümeti’nin 24 Nisan 1915’te çıkardığı kanunun adı da Sevk ve İskan kanunudur. Bu kanuna göre Ermenilerin de içinde bulunduğu bir kısım halk savaştan sonra tekrar geri dönmek üzere muvakkaten, güvenliğin sağlanması amacıyla bir Osmanlı vilayeti olan Suriye’ye ki, biz bugün oraya Suriye diyoruz o zaman yoktu ve orası bir Osmanlı vilayeti idi,  “Sevk” etmiş ve burada kendilerine yeni verilen yerlerde “İskan” etmek istemiştir.

5- Kanun cıkartıldıktan sonra Osmanlı Devleti, mal ve can güvenliği için yeterli önlemi almış mıdır? (*Peki bu insanları koruyamayacaktı,  6 asırlık bir imparatorluğun hükümeti de neden onları çoluk cocuk, yaşlı kadın yollara döktü? Diyenlere cevaben)

Osmanlı Hükümeti kanun çıkarılıp uygulanmaya başlandıktan sonraki ilk birkaç ay içinde kanunun tam olarak uygulanmasının mümkün olamayacağını, buna ne devletin ne de halkın gücünün yetmeyeceğini fark etmiş ve 1915 sonu itibariyle kanun iptal edilmiş ve gidenlere isterlerse geri dönebilecekleri söylenmiştir. Bu arada gidenlerin mallarını kayıt altına alan Emval-i Metruke(Terk Edilmiş Mallar) Komisyonu da geri dönenlerin mallarını kendilerine teslim etmiştir. Bu iş savaştan sonra da devam etmiştir. Geride bırakılan mallara zarar verenler de şiddetle cezalandırılmıştır.

6- Sevk ve İskan uygulaması sadece Ermenilere mi uygulanmıştır?

Ermenilerin de aralarında bulunduğu binlerce insan bu göçte ve I.Dünya Savaşı’nın onlarca cephesinde hayata veda etmiştir. Ermenilerin de aralarında bulunduğu diyoruz, çünkü “Sevk ve İskan”a sadece Ermeniler tabi tutulmamıştır, bunun içinde Süryani, Keldani, Çingene, Kürt ve Türkler de vardır. Yani belli bir millete yönelik yapılmamıştır, o coğrafyada yaşayan herkes etkilenmiştir.

7- Ermenileri “sevk ve iskan” kararını tetikleyen faktör nedir?

Büyük Ermenistan hayaliyle Ermeniler silahlanarak kendi terör örgütlerini kurdular. Bunlar Osmanlı toprakları dışında kurulan “Hınçak ve Taşnak” örgütleriydi.  Hınçak ve Taşnak terör örgütleri Ermenistan hayallerini gerçekleştirmek için kliseler ve misyonerler üzerinden teşkilatlandılar. Osmanlı Ermeniler’ini silahlandırdılar. Klise ve okulları silah depoları haline getirdiler. Amaçları ayaklanmalar çıkararak Osmanlının şiddete tepki göstermesini sağlamak ve Avrupa’yı duruma müdahil etmekti. Bunun içinde örgüt anayasalarında belirttikleri her türlü faaliyette bulundular.1914’te 1. Dünya Savaşı çıktığında, Ermeni ayaklanmaları daha da şiddetlendi. Savaşı fırsat bilen Ermeni’ler daha da ileri gidip Türk Ordusunu arkadan vurdular

8- Ermenileri “sevk ve iskan” kararının tarihte örnekleri var mıdır?

Etnik bir temizlik yapan Almanların Yahudilere yönelik, İngilizlerin Kızılderili, zenci ve Asyalılara yönelik, Fransızların Afrikalılara ve Hindiçinlilere yönelik, Rusların Orta Asyalılara yönelik hiçbir uygulaması ile Osmanlı Sevk İskanı karşılaştırılamaz. Genoside yani etnik temizlik yapan veya yapmak isteyen bir devlet gidenlere yeni yer göstermez, gidenlerin mallarını tekrar iade etmek üzere kayıt etmez ve kayıt ettikten sonra da iade etmez. Bugün “tehcir” ifadesini kullanan bir kısım tarihçiler de bu anlamda teknik olarak bir hata içindedirler Türkiye’nin lehine de değil aleyhine bir söylem içindedirler. Türkiye, Türkler, Müslümanlar asla bir unsuru toptan yok etme kastıyla etnik bir temizliğe maruz bırakmamışlardır.

9- Gerçekten Ermeni katliamı oldu mu?

İngilizlerin ve Batının iddiası Ermenileri Suriye çöllerine götürüp öldürdüğümüzdür.  Bizde şu soruyu onlara yöneltiyoruz, bu sözde katliamdan kısa bir süre sonra Suriye'yi kim ele geçirdi? Ermeniler, Fransızlar ve İngilizler. Burada 800 bin Ermeni öldü ise bunların mezarlarının olması icap eder, bunların belli kamplarda tutulmuş olmaları ve bu kamplarının fotoğrafları olması gerekir. Çanakkale Savaşları’nın, Suriye cephesinin, Filistin cephesinin çok net videoları olduğu halde, neden Ermeni kamplarına dair bir video ve fotoğraf yoktur?

Nerdeyse bir asırdır asılsız iddialarla bu milletler Ermeni katliamının olduğunu iddia ediyorlar.Oysa biz ölen, katledilen Türklerin olduğunu fotoğraflarıyla, kalıntılarıyla, cesetleriyle ve videolarıyla ispat edebilirken, acaba neden Ermenilerin bir tane bile fotoğrafı yok.

İngilizlerin 5.kol faaliyetleri (bölgedeki yerel unsurları kullanarak farklı etnik grupları birbirine düşürme çalışmaları ) sonucu Türkleri Ermenilere; Ermenileri Türklere; Kürtleri Ermenilere; Ermenileri Kürtlere karşı kışkırttıklarını görüyoruz. Daha 1909–1910 yıllarından itibaren İngilizlerin Kürtleri gizlice silahlandırdıkları İngiliz istihbarat raporlarında yer almaktadır. Eğer gerçekten Ermenileri bu kadar seviyorlarsa neden Kürtleri silahlandırıyorlardı. Bu kışkırtmalar sonucu bölgede savaşın getirdiği mukatele yani karşılıklı öldürmeler gerçekleşmiştir.

10- Bu konunun hala gündemde tutulmasındaki sebep/sebepler nedir ?

a)Türkiye gerçekten dünyada hızla büyüyen bir ülke. Önümüzdeki 5 yıl içersinde önlenemez büyümeyi yaşayıp ilk 10 ülk arasına gireceğine inanıyoruz. Ülkemizin  gelişmesini kontrol etmek ve yavaşlatmak için öncelikle Ermeni Meselesini Demokles’in Kılıcı gibi üstümüzde sallamaya çalışıyorlar.

b) Türkiye sekiz on asırdır Türk-İslam dünyasına liderlik yapmış bir ülkedir. Bu kadar uzun süre hüküm sürmüş bir milletin İslam dünyasının yüzünü karartacak bir lekesi yoktur. İngiliz tarihçilerinin tabiriyle bembeyaz bir tarih görürsünüz.  Ancak bugün Batı,  Ermeni meselesini  yani “sözde Ermeni Katliamı”nı “Osmanlı Halifesi’nin bir Hıristiyan unsuru yok etmesi” olarak göstermeye çalışıyor. Dolayısıyla güçlenen bir Türkiye’nin yeniden liderlik ihtimaline karşı Ermeni meselesini psikolojik tampon olarak kullanmak niyeti görülmektedir.

c) Yine Türkiye'nin Kafkaslarda başlatabileceği bir ittifak ve bu ittifakın Orta Asya'ya kadar uzanabileceği düşünüldüğünden, Ermenistan yine burada tampon olarak kullanılmaktadır.  Bölgesel olarak Türkiye’nin Ermenistan ile bir dostluk kurması, yani bir Türk-Ermeni ittifakı Kafkaslar’daki dengeyi alt üst eder, Türkiye Ermenistan köprüsü ile Kafkasya ve İç Asya’ya rahatça açılır ve yayılabilir. Ancak Türkiye ve Ermenistan birbirine düşman olduğu müddetçe Türkiye doğuya doğru hep dikkatli açılmak zorundadır. Bu dostluk kurulmadığı Ermeniler aldatıldıklarını kabul etmedikleri sürece de Ermenistan Türkiye’nin düşmanlarının bir üssü durumunda Türkiye’nin Doğu’ya açılan yollarında bir taş olarak, yalnız ve kimsesiz kalacaktır.

11- Tarihe baktığımızda neden Ermeni Meselesi adeta bir İngiliz komplosu gibi görünmektedir?

Ermeniler İngilizlerin dünya hâkimiyeti planlarının bir parçasıdır. Çünkü Osmanlı Devleti içerisinde Türklerin dahi şüphe etmeyecekleri bir unsurdur Ermeniler. Ayrıca İngilizlerin var olmayı hep istedikleri Osmanlı coğrafyası, İran ve Hindistan gibi üç önemli bölgede birden varlık gösteren İngiltere’ye yardım edecek tek unsur Ermenilerdi. Bu unsurun İngilizler lehine dönmesi çok önemli bir hadisedir. Bu dönüşümü sağlamak için bir veya iki asır çalıştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu planlı bir meseledir. 1688 yılında bir şeye başlayacaksınız ve iki yüzyıl bıyunca Osmanlı Devleti’ni yıkıp yok etmek için çabalayacaksınız. Bunun adı nedir sizce?

12- Bu sorunu çözmek için Türkiye ne yapmalı?

Ermeni Meselesi ile ilgili olarak Türkiye’nin bundan sonra yapması gereken Ermenileri muhatap almak değil, onları bu zamana kadar kullananlarla muhatap olup, İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar ve Ruslar gibi büyük devletlerin arşivlerinde araştırma yapmaktır. Ermenilerin nasıl kullanıldıkları dünya kamuoyuna ifşa edilmelidir. Ermeni Meselesi çözülecekse açık yüreklilikle bugün de Ermenileri kullanan bu devletlerle masaya oturulmalıdır.

Haberseyret Özel Haber

Bu Haber Hakkında Ne Söylemek İstersiniz?

 • UYARI: T.C. kanunlarına uymayan, konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren, inançlara saldıran, şiddete teşvik eden ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.

Bu Habere 12 Yorum Yapılmış

 • Alperen Ünlü

  23 Nisan 2015 14:59

  Cevap Ver

  Bunların ingilizcesini istiyoruz. Kendimizi ikna etmemize gerek varmı bilmem, ama ermeni lobisinin dünyayı bizden iyi "bilgilendirdiği" belli. Bu bilgiyi ingilizce dünyaya yaymamız gerek.

 • Osman Sağlam

  23 Nisan 2015 14:59

  Cevap Ver

  Yasa her ne kadar iskan diyorsa da bunun adı techirdir. inkar hiç bir şey kazandırmaz. İnkar gerçekleri örtme gayretidir ki beyhude olur. bu

  birileri techir yoktur dedi diye yapılanın techir olduğu gerçeğini değiştirmez.

  hataları kabul etmek de erdemdir. yeter ki kavramlar yerli yerine doğru bir biçimde koyulmuş olsun.

 • Nuray Amirova

  23 Nisan 2015 14:59

  Cevap Ver

  Hep turkleri dusman olarak gorduler ve hep goruceklerde .dusmanimizi iyi tanimaliyiz

 • Sabina Ahadli

  23 Nisan 2015 14:59

  Cevap Ver

  bide Azerbaycanlilara sorun bu milletden ne cekiyolar, Irevan hanligi turk hanligiydi ama suan adi ermenistan, Karabag sovyet doneminde ermenilerin yerlestirildikleri topraklarimizdi ama suan savas yeri, yani parazit gibi nereye yerlesseler oraya sahip oluyolar

 • Osman Sağlam

  23 Nisan 2015 14:58

  Cevap Ver

  techir vardır. osmanlı belgelerinde techirden söz edilir.

  techir sözlük anlamı olarak göç ettirme, bir toplumu, bir topluluğu bir yerden başka bir yere göç ettirme, sürme demektir.

  kelimeleri ve anlamlarını birbirine karıştırmamak lazımdır. techir vardır, kelimeler doğru kullanıldığı zaman bir değer bulurlar. aksi taktirde ifade ettiği şeyin hiç bir değeri yoktur.

 • Tamam durumlar gerektiriyordu falan filan.Beyler binlerce insan hayatını kaybedşyor bizse biz yapmadık deyip çıkıyoruz. Biraz merhamet ve insaf yahu!

 • Halil hocanın konferansına katılmıştım. Bize boyun eğdirmeye çalışanlara karşı böyle adamlara ihtiyaç var.

  http://www.halilersinavci.com/index.php?ermeni-sorunu-bir-ingiliz-tezgahi-11

 • Ahmet Alkan

  22 Nisan 2015 17:03

  Cevap Ver

  Arkadaş hesap bu kadar kabarık mıydı? Kendi dışındaki bütün halkların kanı üzerine inşa edilen Amerika ve Avrupa bizi soykırımla syçluyor.Ne kadar ironik!

 • Bir devlet, koskocabir devlet ki adı Osmanlıdır. Ne olursa olsun ölen insnaları savaş zayiatı sayamaz! Türkiye onların mirasçısı olduğunu iddia ediyorsa bunu tazmin etmelidir.

 • Bir projegeliştireceksin ve 200 yıl uğraşacak. Bu bir yandan büyük bir devlet olduğunu biryandan da ne kadar katmerli bir emperyalist olduğunu gösterir!

Gündem
Esed rejimi Doğu Guta'da 48 saatte 167 sivil öldürdü
Türkiye
Yüz nakli yapılan Recep Sert tutuklandı
Dünya
Bütçesi fazla veren Singapur'dan vatandaşlarına prim

Hava Durumu

Detaylı Hava Raporu